Browsing Tag

Solid Waste Management Act 2016

अस्वच्छता केल्यास लागणार दंड : मानवत नगर पालिका

मानवत : पोलीसनामा ऑनलाईनशहर स्वच्छ व सुंदर दिसावे म्हणून मानवत नगरपालीके तर्फे तेथील स्थानिकांना आवाहन करण्यात येत आहे. जो अस्वच्छता करेल त्यास घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 अन्वये दंडही आकारण्यात येणार आहे.२०१९ च्या स्वच्छ…